Të reja

Final Rishikimi Konferenca

Siç është tradita me projektet e financuara në kuadër të programit Leonardo Da Vinçi ata zakonisht të rezultojë në një konferencë të fundit ku deliverables përfundimtare e projektit dhe rezultatet janë shpërndarë për një grup më të gjerë të palëve të interesuara.

Projekti EUHCWM nuk ia thyen me traditë dhe më 10 nëntor 2016 ajo priti, në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar të Shëndetësisë, Grupi Këshillues Performance Kombëtar, vlerën e Grupit më të mirë për Mbeturina, një ngjarje e fundit në Birmingham.

Kjo ishte një ngjarje e shkëlqyer me një program ndërkombëtar drejtues dhe një cilësi të lartë të delegatëve të cilët të gjithë erdhën direkt nga fusha e menaxhimit të mbeturinave të kujdesit shëndetësor. Ajo ishte shumë e këndshme për të parë disa nga shumë menaxherë profesional të mbeturinave të kujdesit shëndetësor të marrë pjesë në këtë ngjarje. Ka pasur disa 75 delegatë regjistruar në ditën e cila ishte një kthesë të shkëlqyer për një konferencë të tillë të ngrohtë.

Ajo ishte e mirë të shohim një grup të tillë të ndryshme të delegatëve, që përfaqësojnë anëtar të BE-së dhe kandidatit / Shtetet e pranimit, në këtë ngjarje. Ajo është e shkëlqyer për të parë se, në rastet e fundit, çështja e HCWM është tashmë në mënyrë të vendosur në axhendat e tyre kombëtare.

Programi Gjuha pasqyruar qëllimin e vetë projektit dhe nuk ka pasur kontribute nga strategjike, si dhe perspektiva operacionale. Kjo ishte veçanërisht e këndshme që të jetë në gjendje të shfaqë praktikat më të mira nga e gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe BE-së me prezantime të shkëlqyera nga të dy NPAG dhe anëtarët e ekipit të projektit në këtë drejtim.

Kjo ishte veçanërisht interesante për të dëgjuar nga Njësia e Qëndrueshmërisë NHS e cila padyshim ka një përgjegjësi shumë më të gjerë se sa fokusin e projektit. Asnjë më pak ka qenë një pasqyrë rëndësishëm strategjik i Axhendës së Qëndrueshmërisë NHS, prej të cilave menaxhimi i mbetjeve është padyshim një komponent kyç.

Nuk ishte një pasqyrë e shkëlqyer paraqitet e punës së grupit të Evropës ZERO Mbeturinave dhe gjithashtu një prezantim shumë informative, nga ana e Konfederatës NHS, në sfidat për shërbimin shëndetësor në dritën e votimit Brexit. Përveç kësaj ka pasur edhe një paraqitje shumë interesante nga Greqia për ndikimin e krizës financiare në shërbimet e tyre shëndetësore.

Seancat e fundit të projektit të fokusuar në menaxhimin e mbeturinave të kujdesit shëndetësor dhe nuk ishte prezantimi i shkëlqyer në projekte HCWM në të dy kontinentin afrikan dhe, më afër shtëpisë, në Shqipëri.

Konferenca përfundoi me partnerët e projektit duke dhënë tre prezantime në zhvillimin e ardhshëm të një rrjeti profesionistësh të menaxhimit të mbetjeve të kujdesit shëndetësor dhe ofruesit e kualifikimit profesional profesionale Pan-Evropian; një pasqyrë e portalit të ri e-mësimit në bazë të programit Moodle dhe së fundi një pasqyrë të veprimeve të projekteve në lidhje me zbatimin e rezultateve të projektit.

Aktualisht partnerët e projektit janë në diskutim me Shoqatën Ndërkombëtare e Mbetjeve të Ngurta në lidhje me një marrëveshje për të marrë përpara një axhendë zyrtare të trajnimit në të gjithë BE-në për menaxherët e mbeturinave të kujdesit shëndetësor në secilën prej tri roleve.

Partneri UK është përveç në diskutimet me NHS të ketë këto kualifikime profesionale në dispozicion për të profesionistëve të menaxhimit të mbetjeve të kujdesit shëndetësor në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe si një kualifikim profesional formal përafruar me kuadrin kombëtar të kualifikimeve profesionale.

Nëse dëshironi ndonjë informacion më shumë për projektin, ju lutem vizitoni faqen e internetit të projektit në www.euhcwm.eu ose email: media@icerms.com

 

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.