Të reja

2 Informative Fletëpalosja

Një nga arritjet kryesore të projektit ishte përfundimi i njësive të kualifikimit arsimit profesional për kualifikimin e ri të Menaxher Healthcare Mbeturinave. Në fillim të këtij projekti që ne, si ekipi i projektit, ranë dakord draftin e parë të listës së njësive për kualifikimin e re dhe kjo më pas ishte vënë jashtë për konsultim me palët kyçe të interesuara në shtete të ndryshme anëtare partner i projektit dhe përmes organizatave tona partnere shumëzues.

Procesi i konsultimit ka zgjatur dy ose tre muaj dhe të përfshirë shpërndarjen e 1000 e pyetësorëve të vlerësimit të brendshëm pse rrjetet profesionale, faqen e internetit të projektit dhe në seminaret informative. Ky proces tani është i plotë dhe qëllimi i këtij edicioni veror të buletinit të projektit ishte për të raportuar rezultatet e këtij procesi. Ajo ka qenë një detyrë e vështirë balancimin e interesave dhe pikëpamjet e kaq shumë kontribute të vlefshme nga industria dhe shpresojmë se kemi arritur të marrë të drejtën e bilancit.

Ajo që ne kemi përfunduar me tre rrugët dallueshme të cilat pasqyrojnë rolet e ndryshme në sektorin e menaxhimit të mbetjeve të kujdesit shëndetësor:

  1. Healthcare Menaxher i mbeturinave në një objekt të kujdesit shëndetësor
  2. Healthcare Menaxher i mbeturinave në një strukturë të kujdesit shëndetësor Trajtimi i mbeturinave
  3. Healthcare Menaxheri i mbeturinave të kujdesit shëndetësor operacionet e transportit të mbeturinave

Versioni final i kualifikimit rënë dakord, dhe rrugët e kualifikimit, përbëhet nga një total prej 27 njësive që përfshin një gamë të gjerë të temave në kuadër të sektorit të menaxhimit të mbeturinave të kujdesit shëndetësor. Një listë e plotë e njësive të mund të gjenden duke shkarkuar broshurën e dytë informative e project këtu.

Në këtë pikë të projektit kemi përfunduar kualifikimin HCWM dhe të gjitha modulet e trajnimit të lidhura. Këto janë vlerësuar nga vlerësuesit nga nëntë vende partnere; Britania e Madhe, Spanja, Italia, Polonia, Gjermania, Greqia, Sllovenia, Shqipëria dhe Maqedonia (FYROM).

Në përgjithësi, vlerësuesit kanë qenë shumë pozitiv në lidhje me përmbajtjen dhe strukturën e njësive dhe moduleve, megjithatë ka pasur disa sugjerime të bëra nga vlerësuesit për përmirësimin modulet e kualifikimit dhe trajnimit. Këto komente nga vlerësuesit do të përfshihen në njësitë / modulet, dhe na lënë me versionin përfundimtar të kontributit në e-learning platformë.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.