Projekte të tjera

Këto janë projekte që po zhvillohen aktualisht dhe që kanë tipare dhe objektiva të ngjashëm me projektin tonë ose operojnë në fusha të ngjashme: 

  • Menaxhimi i mbetjeve
  • Kujdesi shëndetësor
  • Trajnimi dhe edukimi profesional

Nëse doni të përfshiheni  në seksionin "projektet të tjera", ju lutem dërgoni një e-mail në adresën info@hcwm.eu së bashku me një link të faqes së projektit tuaj.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.