Projekti EU-HCWM (BE – MMSH) ka për qëllim të zhvillojë një qasje të unifikuar për hartimin e Standardeve Kombëtare të Punësimit dhe Programeve të Trajnimit dhe Edukimit Profesional në lidhje me Menaxhimin e Mbetjeve Shëndetësore në të gjitha vendet anëtare të BE-së nëpërmjet hartimit të një kuadri për kualifikimin profesionistëve në lidhje me menaxhimin e  mbetjeve shëndetësore, si dhe një platforme elektronike mësimore.

Kuadri i ri i kualifikimit që do të hartohet gjatë kohëzgjatjes së projektit do të mundësojë fuqinë punëtore në shtetet e BE-së të fitojë aftësi të standardizuara pavarësisht vendit ku kanë kryer trajnimin profesional. Kjo do të sigurojë që menaxherët e ardhshëm të mbetjeve shëndetësore të kenë një edukim të unifikuar, i cili do të mundësojë lëvizjen e lirë të kësaj  fuqie punëtore në shtetet e BE-së.

 

Emri juaj:

Adresa e emailit:

Mesazhi:

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.