Projekt

EU HCWM je triletni projekt, ki poteka od  januarja 2014 do december 2016. V tem obdobju, bomo sledili namenu projekta z ciljem doseči 5  glavnih rezultatov, ki bodo prispevali k razvoju niza usposabljanj na področju gospodarjenja z medicinskimi odpadki širom EU.

Glavni rezultati projektnih aktivnosti so:

  • Ocena razpoložljivega poklicnega usposabljanja in izobraževanja v EU državah zastopanih s strani partnerjev.
  • Ocena glavnih strokovnih zahtev  zahtevanih za upravljavce medicinskih odpadkov.
  • Razvito poenoteno EU poklicno usposabljanje in izobraževanje za upravljavce medicinskih odpadkov.
  • E-učna platforma za lažje oddaljeno usposabljanje.
  • Vzpostavljena široka mreža EU strokovnjakov za upravljanje z medicinskimi odpadki.

Projektne aktivnosti, ki nas bodo vodili do zgoraj omenjenih projektnih rezultatov smo razdelili v deset delovnih paketov, organiziranih tako, da omogočajo doseganje namena in ciljev projekta. Delovni paketi so:

WP1: Vodenje projekta

WP2: Upravljanje s kakovostjo - Zagotavljanje kakovosti za pravilno izvajanje projekta glede na dane cilje in pričakovane rezultate bomo dosegli z razvojem načrta kakovosti in stalnega spremljanja v času trajanja projekta. Poročilo o kakovosti bo del končnega projektnega poročila. Opredeljen seznam merljivih kazalnikov s ciljnimi vrednostmi bo določen tako, da bo zagotovljena  pravočasna in učinkovita priprava projektnih rezultatov.

WP 3: Razvoj strategije analiz in izvedba – Paket vključuje razvoj orodij za potrebe analiz obstoječega gospodarjenja z medicinskimi odpadki, nacionalnih standardov poklicnega izobraževanja in izobraževalnih izkušenj upravljavcev le-teh. Vzpostavljene bodo nacionalne mreže, ki bodo služile kot testne skupine za preverjanje projektnih rezultatov  in za razširjanje  le-teh in za implementacijo akcijskega načrta. Pripravljena bodo nacionalna poročila na podlagi opravljenih analiz.

WP 4: Razvoj nacionalnih poklicnih standardov  za ravnanje z medicinskimi odpadki – Odgovorni partner bo sestavil poročilo primerjalne analize iz podatkov pridobljenih v okviru aktivnosti WP3. Na podlagi nacionalnih poročil bo razvit osnutek nacionalnih poklicnih standard za mesto upravljavca odpadkov iz zdravstvenega varstva v zdravstveni ustanovi. Osnutek bo posredoval partnerjem v komentar in dopolnitev. Končni osnutek standarda bo posredovan po nacionalnih mrežah  zainteresiranim ciljnim skupinam v komentar. 

WP 5: Razvoj programa izobraževanja in usposabljanja – Nacionalni partnerji bodo pripravljene osnutke izobraževanj (module)  poklicnega izobraževanja in usposabljanja prilagodili in dopolnili  z vidika njihovega znanja, spretnosti in sposobnosti. Končni osnutki poklicnega izobraževanja in usposabljanja se bodo razposlali po mreži zainteresiranim stranem v komentar. 

WP 6: Vrednotenje - Vsak partner bo odgovoren za notranjo in zunanjo evalvacijo razvitih standardov in izobraževalnih paketov. 

WP 7: Razvoj e-učne platforme – Odgovorni partner  bo skupaj z IT svetovalcem  razvil  e-učno platformo o ravnanju z medicinskimi odpadki na podlagi do tedaj zbranih podatkov. 

WP 8: Razširjanje rezultatov projekta – Zagon spletne strani projekta, forumi in blogi, uporaba  socialnih mrež na začetku projekta; druge promocijske aktivnosti npr. delavnice, brošure, časopisni članki, bilteni, predstavitve v EU. 

WP 9: Priprava akcijskega načrta o uporabi projektnih rezultatov – priprava komunikacijsko- diseminacijskega priročnika

WP 10: Načrtovanje izvedbe, širjenja in razvoja omrežja - Priprava in realizacija izvedbenega načrta, ki  bo vključeval predlagano sinergijo med vsemi državami članicami EU, za izboljšanje standardizacije med vsemi državami članicami na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja z uporabo dogovorjenega okvira (NPS). Predvidena je razširitev projektne mreže znotraj EU.  

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.