Partners

Some description

Овој проект има силен тим, кој се состои до 12 партнери, преставувајки 11 Европски земји и две пан европски асоцијации.

Партнерската група представува широк спектар на заинтересирани страни со многу високо ниво на техничко знаење и експертиза, од јавниот и приватниот здравствен сектор.

Поред тоа проектот вклучува експерти за управување со  медицински отпад, здравствени установи како и експерти за професионална едукација

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.