Наша мрежа

Во текот на проектот, ке биде воспоставена мрежа на преофесионалци во ЕУ, првенствено преку LinkedIn. Членовите на мрежата ке имаат можност да бидат вклучени во изработка на пакетите за едукација и истот така ке имаат пристап до одредени едукативни материјали од пакетите. Тие ке имаат специфичен пристап до проектните цели и исто така ке бидат континуирано информирани за развојот на проектот. Членовите на мрежата на проектот, оние кои се професионалци во индустријата, ке имаат шанса да ги прегледуваат едукативните материјали кои ке бидат изработени од проектните партнери, и ке обезбедат нивно мислење и корекции пред да се изработи финалната верзија.

Мрежата је претставува платворма за комуникација на истомисленици и колеги, за разговор и комуникација на разни предизвици од здравствениот сектор. Се надеваме дека мрежата ке се прошири во текот на проектот и дека ке продолжи да се шири по завршувањето на проектот.

Да пристапите, Ве молме да побарате EU-HCWM групата и да побарате пристап преку Join или да кликнете на LinkedIn логото.

 

Some description

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.