EU-HCWM проектот има за цел да обезбеди единствен пристап за изработка на национални професионални стандарди и програми за професионална едукација и тренинг за управување со медицински отпад, преку развој на нова мрежа за квалификација и платформа за е-учење

Новата мрежа која ке се развие во текот на проектот ке и овозможи на работната снага во овој сектор во ЕУ да добие комплет од стандардизирани вештини, без влијание на земјата каде што е одржана професионалната едукација. Ова би обезбедило идните управители со медицински отпад да имаат единствена едукациска валута и би овозможило полесна и поефикасна мобилност низ ЕУ на професионалци од оваа специфична професија.

Вашето име:

Вашата е-пошта:

Порака:

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.