Knowledge Base

Handling and Management of Hostpital Wastes - Master Thesis (Zdenka Šafarič Murko)

Ravnanje in upravljanje bolnišničnih odpadkov - Master Thesis (Zdenka Šafarič Murko)

Abstract

Each hospital deals with problems of waste. The conduction of treatment with waste
materials is left to the discretion of each hospital individually. Due to the
disorganisation and large costs regarding the handling of waste in the health sector, the
problems associated with the management and handling of wastes is being resolved
only gradually. Adopted legislation has aided considerably in speeding up the creation
of solutions to the problems of waste management. Nevertheless, it is the institutions
themselves which can contribute most to resolving this issue.

In the following study, the situation regarding treatment of waste in the hospital of
Maribor is shown. Our goal was to lower the quantity of waste as well as the costs
associated with the uneconomical treatment of waste.

The study shows technical possibilities, quantities of waste arising from healthcare and
the costs associated with them. Additionaly, organisational capacities and the route to
processing wastes are displayed. Compared to Landeskrankenhaus Universitätsklinikum
Graz (LKH University Clinic Graz) we have as yet done too little in regard to treatment
of waste.

The study has shown that with proper management of waste we can lower also the
bigger costs associated with transport and destruction of wastes. In the future, it will be
necessary to attend to the material and energy utilisation of waste, depositing as little
waste as possible to landfills.

 

Izvleček
Vsaka bolnišnica se sooča s problematiko odpadkov. Vpeljevanje in vodenje sistema
ravnanja z njimi je v Sloveniji prepuščeno vsaki bolnišnici posebej. Žal se problem
ravnanja in gospodarjenja z odpadki rešuje počasi, predvsem zaradi neorganiziranosti in
velikih stroškov, povezanih z ravnanjem z odpadki. K hitrejšemu reševanju problemov
na tem področju je veliko pripomogla sprejeta zakonodaja, ki sicer veliko pripomore k
hitrejšemu reševanju problematike odpadkov v zdravstvu, realno pa kljub vsemu lahko
največ stori vsaka institucija sama.

V pričujoči študiji je prikazano vpeljevanje sistema ravnanja z odpadki v bolnišnici
Maribor. Za cilj smo si zadali zmanjšati tako količino odpadkov, kot tudi zmanjšati
stroške povezane z negospodarnim ravnanjem z odpadki.
Za dosego omenjenih ciljev smo uvodoma pregledali stanje na področju ravnanja in
gospodarjenja z odpadki pred pričetkom pilotske študije, v nadaljevanju izvedli
enoletno pilotno študijo, ter na koncu prikazali njene rezultate oziroma ekonomske
učinke.

V študiji so prikazane tehnične možnosti, količine odpadkov nastalih v zdravstvu in
stroški povezani z njimi. Prikazane so tudi organizacijske možnosti, in poti procesiranja
odpadkov.

Opravljena je bila tudi primerjava sistema ravnanja z odpadki z bolnišnico v Grazu,
Landeskrankenhaus Universitatsklinikum Graz (LKH University Clinic Graz), pri
kateri smo ugotovili precejšnje zaostajanje bolnišnice Maribor na področju ravnanja z
odpadki.

Študija je pokazala, da lahko s pravilnim gospodarjenjem z odpadki zmanjšamo tudi
velike stroške, ki so povezani z odvozom in uničevanjem odpadkov.

V bodoče bo potrebno poskrbeti za še boljšo snovno in energetsko izrabo odpadkov in
čim manj odpadkov odlagati na deponijo.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.