Έργο

Το πρόγραμμα ΕU - HCWM αποτελεί ένα έργο 3 χρόνων , που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και λήγει το Δεκέμβριο του 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου , το έργο στοχεύει στην επίτευξη 5 βασικών παραδοτέων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός κοινού πακέτου επαγγελματικής κατάρτισης σχετικό με τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων, κατάλληλο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Αξιολόγηση των υφιστάμενων σχετικών προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους .
  • Η ανάπτυξη ενός τυποποιημένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τους εργαζομένους στο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης .
  • Η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα κατάρτισης
  • Η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
  • Η δημιουργία ενός διευρυμένου πανευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών νοσοκομειακών αποβλήτων και επαγγελματιών
  • Για την επίτευξη των προαναφερθέντων παραδοτέων, οι δραστηριότητες του έργου έχουν χωριστεί σε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). 

Τα πακέτα εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τους σκοπούς και τους βασικούς στόχους του προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

ΠΕ - 1: Διαχείριση Έργου

ΠΕ - 2: Διαχείριση Ποιότητας. Η διασφάλιση της ποιότητας του έργου όσον αφορά τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα , θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας και τις ενέργειες συνεχούς παρακολούθησης κατά την υλοποίηση του έργου . Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν και υποβληθούν δύο Εκθέσεις Ποιότητας, μια ενδιάμεση και μια τελική. Θα καθοριστούν μια σειρά από μετρήσιμους δείκτες και θα οριστούν οι αντίστοιχες τιμές-στόχοι , προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των παραδοτέων του έργου.

ΠΕ - 3: Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής αξιολόγησης. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και ανάλυση των υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων, πλαισίων προσόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης Διαχειριστών Νοσοκομειακών Αποβλήτων. Κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός δικτύου στη χώρα του , το οποίο θα λειτουργεί ως μέσο προώθησης και μηχανισμός διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου σύμφωνα με το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης . Ο κάθε εταίρος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την προετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης της χώρας του.

ΠΕ - 4: Ανάπτυξη Εθνικών Επαγγελματικών Περιγραμμάτων για τους Διαχειριστές Νοσοκομειακών Αποβλήτων. Ο επικεφαλής εταίρος θα συντάξει τελική έκθεση συγκριτικής ανάλυσης που θα προκύπτει από τις εθνικές αναφορές των χωρών μελών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ΠΕ - 3 . Με εργαλείο τις συγκριτικές εκθέσεις, θα αναπτυχθεί ένα αρχικό σχέδιο πρότυπων εθνικών επαγγελματικών περιγραμμάτων για τη θέση του Διαχειριστή νοσοκομειακών αποβλήτων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης . Το σχέδιο αυτό θα διανεμηθεί στους εταίρους για παρατηρήσεις συμπληρώσεις και σχολιασμό . Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το τελικό σχέδιο θα διανεμηθεί στους εταίρους και αυτοί με τη σειρά τους θα το διανέμουν στα εθνικά δίκτυα των φορέων τους για σχολιασμό - αξιολόγηση. 

ΠΕ - 5: Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δια βίου Εκπαίδευσης. Κάθε εταίρος, ανάλογα με τη εμπειρία και τεχνογνωσία του, θα αναλάβει την προετοιμασία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων του υπό υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η τελική έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα διανεμηθεί στους εταίρους και αυτοί με τη σειρά θα το διανέμουν στα εθνικά δίκτυα των φορέων τους για αξιολόγηση.

ΠΕ - 6: Αξιολόγηση - Κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Επαγγελματικού Περιγράμματος καθώς και του σχετικού εκπαιδευτικού πακέτου.

ΠΕ - 7: Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης Διαχειριστών Νοσοκομειακών Αποβλήτων με βάση τα εθνικά επαγγελματικά περιγράμματα που θα προκύψουν.

ΠΕ – 8: Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας φόρουμ επικοινωνίας, ιστολογίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα αρχικά ακόμα στάδια του έργου. Οργάνωση δράσεων διάδοσης (εργαστήρια , φυλλάδια , άρθρα στον Τύπο , ενημερωτικά δελτία , παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και σχετικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

ΠΕ - 9: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Συγγραφή και επικαιροποίηση Εγχειρίδιου για την Επικοινωνία και τη Διάδοση του έργου.

ΠΕ - 10: Σχεδιασμός ανάπτυξης δικτύου επικοινωνίας και διάχυσης. Προετοιμασία και υλοποίηση Σχεδίου Εφαρμογής. Το σχέδιο θα περιγράφει την προτεινόμενη συνέργεια μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ , για την προώθηση της τυποποίησης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ όλων των κρατών μελών και της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης ενός συμφωνημένου πλαισίου Εθνικών Επαγγελματικών Περιγραμμάτων . Το δίκτυο επικοινωνίας και διάχυσης θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που θα αναπτύσσεται καθόλη τη διάρκεια του έργου.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.