Το πρόγραμμα ΕU - HCWM στοχεύει στην ανάπτυξη μια κοινής προσέγγισης για την υλοποίηση Εθνικών Επαγγελματικών Προτύπων και των αντίστοιχων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικών με τη Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης ενός νέου πλαισίου επαγγελματικών προσόντων διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δια βίου μάθησης.

Το νέο πλαίσιο προσόντων που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου , θα επιτρέψει το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, να αποκτήσει ένα προτυποποιημένο σύνολο δεξιοτήτων στον τομέα αυτό, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους εντός του οποίου έχει υλοποιηθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης . Το πλαίσιο αυτό θα διασφαλίζει ότι από τούδε και στο εξής οι διαχειριστές νοσοκομειακών αποβλήτων θα μπορούν να αποκτούν κοινό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, προωθώντας έτσι την κινητικότητα τους εντός της ΕΕ.

Όνομα:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Μήνυμα:

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.